хордкорЪ

Интернационал на идише - ТОРЧЪ!

Штэйт уф, ир але, вэр ви шклафн
Ин hунгер лебм муз ун нойт!
Дэр гайст - эр кохт, эр руфт цум вафн,
Ин шляхт ундз фирн из эр грэйт.

Ди вэльт фун гвальдтатн ун лейдн,
Цэштэрн вэлн мир ун дан
Фун фрайhайт, глайхкайт а ган-эйдн
Башафн вэт дэр арбэтсман.

Дос вэт зайн шойн дэр лецтэр
Ун антшэйдэнэр штрайт
Мит дэм интэрнационал
Штэйт уф, ир арбэтслайт!

Нэйн, кэйнэр вэт ундз нит бафрайэн -
Нит Гот алейн ун нит кэйн hэлд
Мит ундзэр эйгэнэм клей-зайэн
Ойслейзунг брэнгэн мир дэр вэльт.
Ди гройсэ штурэм-тэг, зэй вэлн
Нор фар тиранэн шрэклех зайн
Зэй конэн обэр нит фарштэлн
Фар ундз ди hэле зунэншайн.

Дос вэт зайн шойн дэр лецтэр ...

Дэр арбэтсман вэт зайн мэмшолэ
Фаршпрэйтн аф дэр ганцэр эрд
Ун паразитн ди маполе
Бакумэн вэлн фун зайн швэрд.
Ароп дэм йох, гэнуг гэлитн,
Гэнуг фаргосн блут ун швэйс,
Цеблозт дос файэр, ломир шмидн
Колзман дос айзн из нох hэйс.

Дос вэт зайн шойн дэр лецтэр ...

шутка юмора упала

Hearing so many people speaking ill about his intelligence level, G. W. Bush decided to get his brain checked. The physician diagnosis was :
"Mr President, you have two brains, the left and the right, like all normal people. The problem is: In your left brain, there is nothing right. And in your right brain, there is nothing left."

А знаете

почему известную программу для выжигания дисков назвали NERO BURNING ROM?
Это такой своеобразный юмор создателей. Nero это император Нерон, который в своё время ради развлечения сжёг Рим.